ВИСОКОНАПОНСКИ АСИНХРОНИ МОТОРИ

Високонапонски асинхрони мотори


nn

nn

nn
ОТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со тип на ладење – IC 01


ЗАТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со тип на ладење –  IC 611 (воздух – воздух)


ЗАТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со тип на ладење – IC 511 (воздух – воздух)nn

nn

nn
ЗАТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со тип на ладење –
IC 81 W (воздух – вода)


ОТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со намотан ротор и тип на ладење –
IC 01


ЗАТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со намотан ротор  и тип на ладење –
IC 611 (воздух-воздух)nn

nn

nn
ЗАТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со намотан ротор и тип на ладење –
IC 511 (воздух-воздух)


ЗАТВОРЕНИ ВН МОТОРИ
со намотан ротор и тип на ладење –
IC 81 W (воздух – вода)


ВН МОТОРИ ЗА НУКЛЕАРНИ ЕЛЕКТРАНИ
со тип на ладење –
IC 611; IC 81 Wnn

nn

nn
ВН МОТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДИНИ
со тип на ладење – IC 511; IC 611


ВН МОТОРИ ЗА РЕГУЛИРАНИ ПОГОНИ
со тип на ладење –  IC 511; IC 516;
IC 611; IC 616; IC 666
ВН МОТОРИ СО МАЛ БРОЈ НА ВРТЕЖИ
тип на ладење –  IC 511; IC 516;
IC 611; IC 616; IC 666design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com